اطلاعیه مهم آموزشی جهت انتخاب واحد نیمسال آینده (1402/05/27)

1. کلیه دانشجویان پسر که حداقل یک ترم به اتمام معافیت تحصیلی آن ها باقی مانده است ، می‌بایست جهت تمدید یا بررسی وضعیت نظام وظیفه خود به دانشگاه مراجعه نمایند .
2. دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلی آن ها به پایان رسیده است می‌بایست قبل از شروع انتخاب واحد جهت درخواست سنوات ارفاقی به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.(سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی هشت نیمسال و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد چهار نیمسال می‌باشد.)
3. دانشجویانی که نیاز به مرخصی تحصیلی دارند ، قبل از شروع انتخاب واحد نیمسال آینده جهت درخواست مرخصی تحصیلی اقدام نمایند .