برنامه های فرهنگی موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود
مراسم تجلیل از اساتید (اردیبهشت 1403)
مراسم تجلیل از اساتید موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود(اردیبهشت 1403)
کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج(اردیبهشت 1403)
کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج(اردیبهشت 1403)-خانم سودابه ابراهیمی