رشته های مقطع کاردانی پیوسته
برق صنعتی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارردانی پیوسته رشته برق صنعتی
تربیت بدنی
برنامه ارائه ترمیک دروس کاردانی پیوسته رشته تربیت بدنی
حسابداری و بازرگانی
برنامه ارائه ترمیک دروس کاردانی پیوسته رشته حسابداری و بازرگانی