رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت دولتی
مدیریت جهانگردی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت جهانگردی
مدیریت صنعتی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت صنعتی