اعضای محترم هیئت موسس موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود