به اطلاع دانشجویان و دانش آموختگان عزیز می‌رساند ،جهت انجام امور اداری و آموزشی رعایت پوشش دانشگاهی در هنگام حضور در دانشگاه الزامی است.