رشته های مقطع کارشناسی پیوسته
گردشگـری
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته گردشگـری
مدیریت امور بانکـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت امور بانکـی
مدیریت بازرگـانی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگـانی
مدیریت صنعتـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت صنعتـی
مدیریت کسب و کـار
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت کسب و کـار
مدیریت مالـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت مالـی
روانشناسـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته روانشناسـی
علـوم تربیتـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته علـوم تربیتـی
علوم ورزشـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشـی