دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی ناپیوسته

مديريت فضاها و اماکن ورزشي , شنبه , 10 تا 12 , استاد(حسين نژادکومله-علي)

مديريت مسابقات و اردوهاي ورزشي , شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسين نژادکومله-علي)

تاريخ تربيت بدني و ورزش , شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسيني-سيد نظام)


روابط عمومي و بين المللي , دوشنبه , 8 تا 10 , استاد(حسين نژادکومله-علي)

زبان تخصصي(1) , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(سرداري-سپيده)

نظارت و ارزشيابي در مديريت تربيت بدني , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(عاشوري-عذرا)

مباني مديريت رفتار سازماني , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(حسيني پور-سيدوحيد)

ساختار و ضوابط انواع سازمانهاي ورزشي , دوشنبه , 16 تا 18 , استاد(عاشوري-عذرا)


اصول و فلسفه تربيت بدني , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(حسيني-سيد نظام)

مديريت عمومي , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسيني پور-سيدوحيد)

کاربرد کامپيوتر در مديريت(1) , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(تيره دست-فائزه)

کاربرد کامپيوتر در مديريت(2) , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(تيره دست-فائزه)

کاربرد آمار توصيفي در مديريت , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(حسيني-سيده الهه)