دروس مربوط به دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته

اصول حسابداري , شنبه , 10 تا 12 , استاد(سليماني نژاد-زهرا)

اخلاق حرفه اي در تعليم و تربيت , شنبه , 12 تا 14 , استاد(عبداللهي-محمد)

متون تخصصي , شنبه , 12 تا 14 , استاد(آريان-زينب)

تربيت رسانه اي , شنبه , 12 تا 14 , استاد(سليماني نژاد-زهرا)

ارتباط انساني , شنبه , 12 تا 14 , استاد(نظريان-بلال)

تعليم و تربيت اسلامي , شنبه , 14 تا 16 , استاد(عبداللهي-محمد)

کار آفريني آموزشي , شنبه , 14 تا 16 , استاد(پورکاکرودي-زهرا)

روان شناسي اجتماعي , شنبه , 14 تا 16 , استاد(قاسمي گوابري-اسمعيل)


الگوها و روش هاي تدريس , یکشنبه , 14 تا 16 , استاد(موسوي-سيده سميه)


 نظارت و راهنمايي آموزشي , دوشنبه , 8 تا 10 , استاد(پوراحمدي صومعه سرايي-طاهره)

جامعه شناسي آموزش و پرورش , دوشنبه , 8 تا 10 , استاد(اصغري-محمود)

مباني راهنمايي و مشاوره , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(پوراحمدي صومعه سرايي-طاهره)

اختلال هاي رفتاري و هيجاني , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(سعيدي-مريم)

برنامه ريزي درسي دوره تحصيلي متوسطه , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(موسوي-سيده سميه)

روان شناسي شخصيت , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(مهفر کلامسري-فاطمه)

آشنايي با آزمون هاي روان شناختي , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(سعيدي-مريم)

تربيت اخلاقي , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(عبداللهي-محمد)

مباني و اصول برنامه ريزي درسي , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(اصغري-محمود)

آموزش و پرورش تطبيقي , دوشنبه , 16 تا 18 , استاد(اصغري-محمود)


 آموزش و پرورش پيش دبستاني،دبستان و متوسطه در ايران , سه شنبه , 8 تا 10 , استاد(شيخ پور-رحمتعلي)

سنجش و اندازه گيري , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(شيخ پور-رحمتعلي)

آمار توصيفي , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسيني-سيده الهه)

آمار استنباطي , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(شعباني-محجوبه)

سازمان هاي آموزشي , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(شيخ پور-رحمتعلي)

مباني و اصول مديريت آموزشي , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(شيخ پور-رحمتعلي)

اقتصاد آموزش و پرورش , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(موسوي-سيده سميه)

تکنولوژي آموزشي , سه شنبه , 16 تا 18 , استاد(شيخ پور-رحمتعلي)


روانشناسي رشد , چهارشنبه , 8 تا 10 , استاد(غلامحسيني-فاطمه)