دروس مربوط به دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی پیوسته

رياضي عمومي 1 , یکشنبه , 10 تا 12 , استاد(قرباني شلماني-مريم)

روش پژوهش و ارائه , یکشنبه , 10 تا 12 , استاد(قنوي-مائده)

مباني هوش محاسباتي , یکشنبه , 12 تا 14 , استاد(نصيري-مريم)

مباحث ويژه 1 , یکشنبه , 14 تا 16 , استاد(آذر ارجمند-محسن)

مباحث ويژه 2 , یکشنبه , 14 تا 16 , استاد(حسيني پور-سيدوحيد)


ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها , دوشنبه , 8 تا 10 , استاد(آذر ارجمند-محسن)

مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(صبوري-زهرا)

آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(صبوري-زهرا)

شبيه‌سازي کامپيوتري , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(نصيري-مريم)

معادلات ديفرانسيل , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(حسين نژاد-وحيده)

اصول طراحي پايگاه داده‌ها , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(آذر ارجمند-محسن)

مباني امنيت اطلاعات , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(صدر-حسين)

مباني و کاربردهاي هوش مصنوعي , دوشنبه , 16 تا 18 , استاد(صدر-حسين)


مباني اينترنت اشيا , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(آذر ارجمند-محسن)


شبکه‌هاي کامپيوتري , چهارشنبه , 8 تا 10 , استاد(جمشيدي نژاد-سپيده)

معماري کامپيوتر , چهارشنبه , 10 تا 12 , استاد(نعمتي پرشکوه-فروغ)

آزمايشگاه شبکه‌هاي کامپيوتري , چهارشنبه , 10 تا 12 , استاد(جمشيدي نژاد-سپيده)

کارگاه عمومي/کارگاه برق , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(جمشيدي نژاد-سپيده)

آزمايشگاه معماري کامپيوتر , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(نعمتي پرشکوه-فروغ)

آزمايشگاه فيزيک 2 , چهارشنبه , 14 تا 16 , استاد(محمدعلي پور-آزاده)

برنامه سازي پيشرفته , چهارشنبه , 14 تا 16 , استاد(محمدي-واحد)

مباني رايانش ابري , چهارشنبه , 14 تا 16 , استاد(جمشيدي نژاد-سپيده)

آمار و احتمال مهندسي , چهارشنبه , 16 تا 18 , استاد(صميمي-مهسا)

کارگاه برنامه‌نويسي پيشرفته , چهارشنبه , 16 تا 18 , استاد(محمدي-واحد)