دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت رفتار سازمانی مقطع کارشناسی ارشد

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته , پنجشنبه , 8 تا 10 , استاد(حسيني پور-سيدوحيد)

حقوق اساسي سازمان هاي دولتي , پنجشنبه , 8 تا 10 , استاد(نظريان-بلال)

مديريت رفتار سازماني پيشرفته , پنجشنبه , 10 تا 12 , استاد(کريمي نژاد-حسين)

مديريت منابع انساني پيشرفته , پنجشنبه , 12 تا 14 , استاد(ميرهاشمي نسب-سيداميرحسين)

رهبري در بخش دولتي , پنجشنبه , 12 تا 14 , استاد(نظريان-بلال)

روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت , پنجشنبه , 14 تا 16 , استاد(حسيني پور-سيدوحيد)

ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي , پنجشنبه , 14 تا 16 , استاد(پورکاظمي-وهاب)

اداره امور عمومي دراسلام , پنجشنبه , 16 تا 18 , استاد(نظريان-بلال)

رفتار سازماني بين المللي , پنجشنبه , 16 تا 18 , استاد(فدائي-رضا)

نظريه هاي مديريت دولتي , پنجشنبه , 18 تا 20 , استاد(پورکاظمي-وهاب)

مهارت آموزي، آموزش و توسعه منابع انساني , پنجشنبه , 18 تا 20 , استاد(فدائي-رضا)