دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی پیوسته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مديريت اماکن و رويدادهاي ورزشي , شنبه , 10 تا 12 , استاد(حسني-آمنه)

تاريخ تربيت بدني و ورزش , شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسيني-سيد نظام)

فيزيولوژي تمرين , شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسني-آمنه)

حقوق و اخلاق در ورزش , شنبه , 12 تا 14 , استاد(پوربابايي-محرره)

ايمني و بهداشت فردي در ورزش , شنبه , 14 تا 16 , استاد(صيادي-محمد)

مباني کار آفريني و اشتغال زايي ورزشي , شنبه , 16 تا 18 , استاد(صيادي-محمد)


 مقدمات بازاريابي در ورزش , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(صيادي-محمد)


 ياد گيري حرکتي , سه شنبه , 8 تا 10 , استاد(حسني-آمنه)

رشد حرکتي , سه شنبه , 8 تا 10 , استاد(عاشوري-عذرا)

حرکات اصلاحي , سه شنبه , 8 تا 10 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)

متون خارجي در علوم ورزشي , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(عباسی ملاطی-طوبی)

مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(حسيني-سيد نظام)

فعاليت هاي بدني و تندرستي , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(حسني-آمنه)

آسيب شناسي ورزشي , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)

مباني مديريت , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسيني پور-سيدوحيد)

مقدمات جامعه شناسي ورزشي , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسني-آمنه)

اصول و روش شناسي تمرين , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)

آمار و رياضي در علوم ورزشي , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(حسيني-سيده الهه)

حرکت شناسي ورزشي , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)

آناتومي انسان , سه شنبه , 16 تا 18 , استاد(قلي زاده قره قشلاق-مهدي)


فيزيولوژي انسان , چهارشنبه , 10 تا 12 , استاد(رحمتي-سياوش)

مقدمات مکانيک حرکت انسان , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(عاشوري-عذرا)

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(صيادي-محمد)

تغذيه ورزشي وکنترل وزن , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(رحمتي-سياوش)

مقدمات بيومکانيک ورزشي , چهارشنبه , 14 تا 16 , استاد(عاشوري-عذرا)

فيزيولوژي ورزشي , چهارشنبه , 16 تا 18 , استاد(رحمتي-سياوش)