دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی ناپیوسته

مباني روانشناسي ورزشي , سعيدي-مريم , شنبه , 800 تا 1000

کاربرد آمار توصيفي در مديريت , قرباني شلماني-مريم , شنبه , 1000 تا 1200

مديريت ورزش هاي هواي آزاد , حسين نژادکومله-علي , شنبه , 1000 تا 1200

مديريت عمومي , حسين نژادکومله-علي , شنبه , 1400 تا 1600

ساختار و ضوابط انواع سازمانهاي ورزشي , عاشوري-عذرا , شنبه , 1200 تا 1400

حقوق ورزشي , شکيب-حسين , شنبه , 1400 تا 1600

سرپرستي و مديريت اردو ها و کاروان هاي ورزشي , شکيب-حسين , شنبه , 1600 تا 1800


اصول و فلسفه تربيت بدني , حسيني-سيد نظام , دو شنبه , 1200 تا 1400

مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش , حسيني-سيد نظام , دو شنبه , 1200 تا 1400

مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني , حسيني-سيد نظام , دو شنبه , 1400 تا 1600

شيوه هاي بازاريابي و مشارکت دادن بخش خصوصي در تربيت بدني, صباح-فاطمه , دو شنبه , 1600 تا 1800


زبان تخصصي(1) , ابراهيم-خسرو , سه شنبه , 800 تا 1000

کاربرد کامپيوتر در مديريت(2) , تيره دست-فائزه , سه شنبه , 1000 تا 1200

زبان تخصصي(2) , ابراهيم-خسرو , سه شنبه , 1000 تا 1200